Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://szkola.jaskowice.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im.Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach

ul.Krakowska 41

32-051 Jaśkowice

tel.: 12 270 62 02

email: sjaskowice@interia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie stronie internetowej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości gdyż opublikowane zostały  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 
  • filmy nie posiadają autodeskrypcji
  • zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego
  • pliki PDF nie są dostępne cyfrowo


Ułatwienia na stronie:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Aleksandra Pietrzko 
e-mail: sjaskowice@interia.pl 
Telefon: 122706202

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Przestrzenie komunikacyjne budynku Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach nie są wolne od barier, nie jest również zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń ( liczne schody, brak windy). Budynek szkoły jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych tylko częściowo. Szkoła posiada trzy wejścia. Do wejścia głównego prowadzi: bramka, brama wjazdowa, oraz chodnik wzdłuż budynku. Dzwonek znajduje się po lewej stronie na wysokości ok. 140 cm. Nieopodal znajduje się podjazd dla wózków. Drugie wejście znajdujące się z boku szkoły ( na lewo od głównego wejścia), przeznaczone jest dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego. Prowadzi do niego 5 schodów, a dzwonek umiejscowiony został z lewej strony na wysokości ok. 140 cm. Ostatnie wejście, przeznaczone dla pracowników szkoły, znajduje się z boku budynku, na prawo od głównego wejścia, prowadzi do niego jeden stopień.  Przy tym wejściu nie ma dzwonka. Za budynkiem szkoły znajduje się parking. Brak wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Sale lekcyjne znajdują się na 3 poziomach: parterze,  na pierwszym piętrze ( gdzie prowadzi 20 schodów)  oraz na drugim piętrze (gdzie prowadzi 19 schodów). W szkole nie ma windy, ani podjazdów. Na parterze znajduje się toaleta, która  jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych, natomiast pozostałe toalety znajdujące się w budynku szkoły nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Rozkład  pomieszczeń w budynku umieszczony jest na ścianach na każdym piętrze. Informacje na temat rozmieszczenia poszczególnych sal czy pomieszczeń udzielane są również na portierni

Brak w budynku oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.W budynku nie ma również pętli indukcyjnych oraz możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Po wcześniejszym kontakcie z sekretariatem szkoły do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.